Czasami przypuszczam, że dobrzy czytelnicy są w jeszcze większym stopniu szczególnymi łabędziami ciemności niż dobrzy autorzy. Czytanie, w każdym razie, jest czynnością późniejszą niż pisanie: bardziej zrezygnowaną, bardziej kurtuazyjną, bardziej intelektualną. (Jorge Luis Borges)
Kategorie: Wszystkie | !NDEKS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | Q | R | S | T | V | W | Z
RSS
wtorek, 27 grudnia 2011
Księga Przysłów
Król państwo umacnia sprawiedliwością,
niszczy je ten, kto podatkami uciska. 
Prz 29, 4


poniedziałek, 15 marca 2010
Chodzę i pytam


Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
ul. Sztabowa 98
53-310 Wrocław

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

 1. Całkowita kwota dotacji przekazana w latach 2004-2010 firmie Biuro Literackie - Artur Burszta z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 50a/9 w rozbiciu na poszczególne lata.
 2. Całkowita kwota dotacji przekazana w latach 2004-2010 firmie Biuro Literackie - Artur Burszta z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 50a/9 w rozbiciu na realizowane zadania.
 3. Całkowita wartość innych, niematerialnych form dotacji dla w/w firmy, ze szczególnym uwzględnieniem użyczenia /kosztu wynajmu lokalu przy pl. Teatralnym 5
 4. Pełna treść umowy lub umów, na podstawie której przekazano w/w dotacje.
 5. Podstawa prawna do zawarcia w/w umów.
 6. Pełna dokumentacja dot. rozliczenia przekazanych środków w w/w latach.
 7. Pełna specyfikacja oferty przetargowej pt. "KONTYNUACJA PROJEKTU TWORZONEGO PRZEZ MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ I BIURO LITERACKIE W LATACH 2009-2011 POD NAZWĄ PORT LITERACKI WROCŁAW" (nr ogłoszenia 384903)
 8. Pełna treść oferty otrzymanej od firmy Biuro Literackie - Artur Burszta z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 50a/9 w odpowiedzi na nr ogłoszenia 384903.
 9. Pełna specyfikacja oferty przetargowej pt. "ZAKUP 50 WYBRANYCH FRAGMENTÓW CYKLU PROGRAMÓW POEZJEM" (nr ogłoszenia 148358)
 10. Pełna treść oferty otrzymanej od firmy Biuro Literackie - Artur Burszta z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 50a/9 w odpowiedzi na nr ogłoszenia 148358.
 11. Informacja od jakich podmiotów i za jaką kwotę Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu kupowała fragmenty programów telewizyjnych w latach 2004-2010
 12. Informacja, w jakim zakresie i na jakich zasadach udostępniane były fragmenty zakupionych programów telewizyjnych (pkt.9) w dniu 11 marca 2010 roku.

Powyższe dane stanowią informacje publiczne, a w szczególności informacje wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. d i g w/w ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie nie stanowią one tajemnicy przedsiębiorstwa, ponieważ ze względu na udostępnianie majątku publicznego podmiotowi gospodarczemu, nie mogą takiej tajemnicy stanowić.


*


Wydział Kultury Urzędu Miejskiego we Wrocławiu
Rynek - Ratusz 7/9
50-101 Wrocław

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

 1. Całkowita kwota dotacji przekazana w latach 2004-2010 firmie Biuro Literackie - Artur Burszta z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 50a/9 w rozbiciu na poszczególne lata.
 2. Całkowita kwota dotacji przekazana w latach 2004-2010 firmie Biuro Literackie - Artur Burszta z siedzibą we Wrocławiu, ul. Tęczowa 50a/9 w rozbiciu na realizowane zadania.
 3. Całkowita wartość innych form dotacji dla w/w firmy, ze szczególnym uwzględnieniem przekazania/użyczenia/wynamu lokalu przy ul. Tęczowej 50a/9
 4. Pełna treść umowy lub umów, na podstawie której przekazano w/w dotacje.
 5. Podstawa prawna do zawarcia w/w umów.
 6. Pełna dokumentacja dot. rozliczenia przez Biuro Literackie przekazanych środków w w/w latach.

Powyższe dane stanowią informacje publiczne, a w szczególności informacje wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. d i g w/w ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jednocześnie nie stanowią one tajemnicy przedsiębiorstwa, ponieważ ze względu na udostępnianie majątku publicznego podmiotowi gospodarczemu, nie mogą takiej tajemnicy stanowić.[Liczba dziennika WK UM we Wrocławiu: 532 (12 marca 2010)]

14:43, te.em , V
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 15 lutego 2010
"Ogłoszenie"

Witam! Szukam pomocy, jestem utalentowanym poetą, piszę wiersze interesuję się poezją, sztuką malarstwem i jako młody chłopak chciałbym to gdzieś w Legnicy rozwinąć. Jeśli, są bądź istnieją takie osoby jak ja a mają dostęp do mediów literackich: proszę o pilny kontakt osoby które tym się tylko zajmują.

Z poważaniem
Bylikowski Dominik

Mogę również nauczyć pisać - wiersze! Najchętniej dziewczynę z takowymi zainteresowaniami


[Ogłoszenie powieszone w pobliżu Galerii Sztuki w Legnicy. Interpunkcja oryginalna. Imię i nazwisko zmienione.]

15:58, te.em , V
Link Komentarze (2) »
niedziela, 07 czerwca 2009
I ty zostaniesz Indianinem

Art. 125. 1. Po otrzymaniu protokołów wyników głosowania z wszystkich okręgów wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza ustala wyniki głosowania w skali kraju i stwierdza, które listy okręgowe komitetów wyborczych spełniają warunek uprawniający do uczestniczenia w podziale mandatów, a następnie dokonuje podziału wszystkich mandatów między komitety wyborcze odpowiednio do łącznej liczby głosów ważnych oddanych na listy okręgowe danego komitetu wyborczego oraz przystępuje do ustalenia liczby mandatów przypadających dla poszczególnych list okręgowych każdego z komitetów wyborczych, które uzyskały mandaty, i przyznania tych mandatów konkretnym kandydatom.

2. W podziale mandatów uwzględnia się wyłącznie listy okręgowe tych komitetów wyborczych, które otrzymały co najmniej 5 % ważnych głosów w skali kraju.

Art. 126. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych z protokołów, o których mowa w art. 123 ust. 1, sporządza zestawienie obejmujące liczbę głosów ważnych w skali kraju oraz głosów ważnych oddanych na listy okręgowe poszczególnych komitetów wyborczych we wszystkich okręgach oraz ustala wykaz komitetów wyborczych, których listy okręgowe spełniają warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2, oraz komitetów, których listy okręgowe nie spełniają tego warunku.

Art. 127. 1. Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje podziału wszystkich mandatów pomiędzy uprawnione komitety wyborcze w sposób następujący:

1) liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy okręgowe każdego z komitetów wyborczych dzieli się kolejno przez: 1; 2; 3; 4 i dalsze kolejne liczby aż do chwili, gdy z otrzymanych w ten sposób ilorazów da się uszeregować tyle kolejno największych liczb, ilu posłów do Parlamentu Europejskiego jest wybieranych w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) każdemu komitetowi wyborczemu przyznaje się tyle mandatów, ile spośród ustalonego w powyższy sposób szeregu ilorazów przypada mu liczb kolejno największych.

2. Jeżeli kilka komitetów wyborczych uzyskało ilorazy równe ostatniej liczbie z liczb uszeregowanych w podany sposób, a komitetów tych jest więcej niż mandatów do rozdzielenia, pierwszeństwo mają komitety wyborcze w kolejności ogólnej liczby oddanych głosów na listy okręgowe tych komitetów. Gdyby na listy okręgowe dwu lub więcej komitetów wyborczych oddano równą liczbę głosów, o pierwszeństwie rozstrzyga liczba okręgów wyborczych, w których na listy danego komitetu oddano większą liczbę głosów.

(…)

Art. 129. 1. Państwowa Komisja Wyborcza, po ustaleniu, ile mandatów przypada poszczególnym komitetom wyborczym, sporządza zestawienie obejmujące:

1) liczbę głosów ważnych oddanych łącznie na listy okręgowe każdego z komitetów wyborczych, których listy okręgowe spełniają warunek, o którym mowa w art. 125 ust. 2, oraz

2) liczby głosów ważnych oddanych na poszczególne listy okręgowe każdego z komitetów wyborczych, o których mowa w pkt 1.

2. Na podstawie zestawienia, o którym mowa w ust. 1, Państwowa Komisja Wyborcza przystępuje do ustalenia liczby mandatów przypadających poszczególnym listom okręgowym. W tym celu, odrębnie dla każdego komitetu wyborczego, liczbę głosów ważnych oddanych na listę okręgową danego komitetu wyborczego kolejno w każdym okręgu mnoży się za każdym razem przez liczbę przypadających danemu komitetowi mandatów, a następnie tak otrzymany iloczyn dzieli się przez liczbę głosów ważnych oddanych we wszystkich okręgach na listy okręgowe tego komitetu wyborczego. Wartość liczby całkowitej (przed przecinkiem) uzyskanego w ten sposób ilorazu oznacza liczbę mandatów przypadających danej liście okręgowej.

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w ust. 2, w odniesieniu do wszystkich list okręgowych danego komitetu wyborczego nie zostały rozdzielone wszystkie mandaty przypadające temu komitetowi, to pozostałe jeszcze do podziału mandaty przydziela się tym listom okręgowym tego komitetu, dla których wyliczone ilorazy wykazują po przecinku kolejno najwyższe wartości, uwzględniając także i te listy okręgowe, które nie uzyskały jeszcze żadnego mandatu.


Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004 roku nr. 25. poz. 219)
Czytałem tu: www.blog.gwiazdowski.pl

17:44, te.em , V
Link Komentarze (1) »
niedziela, 12 kwietnia 2009
Konrad Fiałkowski, Tadeusz Bielicki: Homo przypadkiem sapiens (3)

Dziesiątki tysięcy ludzi umierają rocznie w skali całej populacji wskutek zakrztuszenia.


[w:] Konrad Fiałkowski, Tadeusz Bielicki: Homo przypadkiem sapiens. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 195-196.

14:27, te.em , V
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 09 kwietnia 2009
Konrad Fiałkowski, Tadeusz Bielicki: Homo przypadkiem sapiens (2)

Wydaje się, że nic, również dzisiaj, nie wskazuje na to, by kiedykolwiek osobnicy o mniejszych mózgach mieli kłopoty z rozmnażaniem.


[w:] Konrad Fiałkowski, Tadeusz Bielicki: Homo przypadkiem sapiens. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 134.

13:11, te.em , V
Link Dodaj komentarz »
środa, 08 kwietnia 2009
Konrad Fiałkowski, Tadeusz Bielicki: Homo przypadkiem sapiens (1)

U człowieka obecność warstwy tłuszczowej jest zapewne adaptacją związaną z łowiectwem, ale łowiectwem w stylu Homo, które jest unikalne i różne od metod łowieckich innych drapieżców. Właśnie nacisk selekcyjny na wydłużanie czasu uporczywego biegu wytworzył adaptację w postaci magazynowania energii koniecznej do długotrwałego uprawiania takiego biegu (...). W każdym razie współcześnie stosunkowo znaczna ilość tłuszczu w stosunku do masy ciała jest koniecznością. Na przykład osiemnastoletnia dziewczyna musi posiadać około 28% tkanki tłuszczowej w swej masie ciała, by zachować prawidłowy cykl menstruacyjny i zdolność rozrodczą. Nawet jeśli nie uprawia joggingu.


[w:] Konrad Fiałkowski, Tadeusz Bielicki: Homo przypadkiem sapiens. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 84-85. Podkreślenie autorów.

01:55, te.em , V
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5
| < Kwiecień 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Zakładki: